Atoommodel, kernmodel, atoomnummer, massagetal en ladingsgetal, isotopen

Atomen worden beschreven door middel van het atoommodel van Bohr – Sommerfeld. Deze beschouwd dat een atoom bestaat uit een positief geladen kern met protonen en neutronen. De elektronen bewegen op cirkelvormige banen omheen de positieve kern. Deze banen worden ingedeeld volgens hoofd -en subschillen.
Een atoom wordt voorgesteld als:
\begin{eqnarray*}
_{Z}^{A} X^{C}
\end{eqnarray*}
X is het symbool van het element,Z het atoomnummer,A het massagetal,C het ladingsgetal. Het atoomnummer geeft het aantal protonen aan. Het massagetal is de som van het aantal protonen en neutronen. Het ladingsgetal geeft de lading aan die een atoom bezit.

Isotopen zijn atomen die behoren tot dezelfde atoomsoort ( dus met hetzelfde atoomnummer) maar met een verschillend massagetal. Ze verschillen dus van elkaar door het aantal neutronen.