1. Algemene voorwaarden

Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. Op elk moment kunnen deze algemene voorwaarden door StudyNinja gewijzigd worden.

2. Aansprakelijkheid van StudyNinja

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld om uitleg te verschaffen over studiegerelateerde onderwerpen en oefeningen. Indien deze informatie toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan StudyNinja hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. StudyNinja kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. Op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging mag StudyNinja de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website kan het materiaal geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van StudyNinja, of van aan StudyNinja gelinkte vennootschappen of nog van derden met wie StudyNinja hiervoor licentie- of andere contracten heeft afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Materiaal van onze website of een deel ervan te kopiëren is niet toegelaten. Eveneens is het niet toegelaten om het materiaal te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, uitgeven, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de nadrukkelijke schriftelijke toelating van StudyNinja beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften terzake niet noodzakelijk is. Krachtens de auteurswet van 30 juni 1994 is het bijvoorbeeld wel toegelaten om: fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het te verspreiden en mee te delen in familiekring. Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken. De automatische aanvaarding van huidige algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

Aangekochte goederen/diensten kunnen niet overgedragen worden aan een andere account of gedeeld worden tussen meerdere personen. StudyNinja voorziet zich het recht om accounts toegang te ontzien indien er een vermoeden is van gedeelde accounts. Een account is gebonden aan 1 fysieke persoon. Scholen of andere rechtspersonen kunnen korting krijgen bij aankoop van meerdere accounts en worden hierdoor niet toegelaten onder 1 account te werken.

4. Links

De website van StudyNinja bevat links naar websites die niet onder toezicht van STUDYNINJA staan. Deze websites en de inhoud ervan wordt niet door StudyNinja gecontroleerd. STUDYNINJA draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

5. Betaling

De klant dient bij het aangaan van de verbintenis de totale verkoopsom te betalen.

Indien de klant niet uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen geeft van het abonnement af te zien, is het niet meer mogelijk een terugbetaling te eisen. Indien de klant binnen de 48 uur afziet van het abonnement, wordt het gestorte geld terugbetaald min de gemaakte kosten van StudyNinja (transactiekost van betaalprovider en administratieve kosten).

De overeenkomst met betrekking tot een bepaald abonnement heeft een geldigheidsduur van maximum een jaar.

Ingeval van overmacht, staking, slecht weder, hostingproblemen, gebrek aan werkkrachten en elk ander feit onafhankelijk van onze wil, zal geen schadevergoeding wegens het niet nakomen van de afgesproken termijnen voor het leveren van de prestaties geëist worden, noch de aangegane verbintenissen en contracten als nietig verklaard worden.

Alle klachten betreffende dienen ons uiterlijk binnen de 48 u. na de levering van de prestatie schriftelijk te worden overgemaakt. Ingeval dat binnen deze termijn geen klacht is ingediend, worden de prestaties beschouwd als in elk aspect door de klant aanvaard.

a) de termijnen voor de prestaties vastgesteld door de klant, verbinden ons in geen geval. Wij zullen echter in de mate van het mogelijke trachten de termijnen te eerbiedigen.
b) indien om een of andere reden, onafhankelijk van onze wil, de termijn niet nageleefd wordt, zal ons geen schadevergoeding of intrest mogen aangerekend worden.

De firma heeft het recht zolang de factuur niet integraal voldaan is, te weigeren diensten te leveren.

Ingeval de koper niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden is hij een intrest van 15% vanaf de vervaldag van de factuur verschuldigd. Indien de wanbetaling plaats heeft om redenen vreemd aan onze firma heft de verkoper recht op een overeengekomen schadevergoeding wegens wanbetaling ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek doch van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek. Dit alles boven een eventuele vordering van winstverlies ingeval van contractbreuk. In dit geval vervallen eveneens de eventueel toegekende kortingen (B.W. Art. 1152).

Bij overlijden, faling, staking van betaling, protest of ontbinding der vennootschap of firma van de koper, zal het contract van rechtswege ontbonden zijn.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die heet vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is integraal van toepassing op de afgesloten overeenkomst en de rechtsverhoudingen tussen partijen.
Ingeval van rechtsgeding zullen, naar onze keuze, enkel de rechtbanken van Tongeren of Hasselt, eventueel het vredegerecht van Genk, bevoegd zijn kennis te nemen van de betwistingen.

Elke gebeurlijke afwijking van deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als voorgaande beschouwd worden.

7. Contactgegevens

StudyNinja is schriftelijk te bereiken via:

StudyNinja VOF
Molenstraat 98
3600 Genk

BE0541328690

Telefonisch bereikbaar via 0472/797720 of via mail op [email protected]

8. Privacy Policy

StudyNinja gaat omzichtig te werk met alle verkregen gegevens. In geen geval worden deze gegevens verkocht of doorgegeven aan derde partijen. Betalingen op deze site worden afgehandeld door een externe betaalprovider: Mollie BV.

Deze site houdt cookies bij met geanonimiseerde data, om de vlotte werking van de site te waarborgen en optimaliseren. Wij maken gebruik van Google Analytics.